Beleidsplan

De Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië is een actieve vrijwilligersorganisatie waarbij zo’n 20 enthousiaste mensen betrokken zijn. Ieder levert op eigen manier en naar eigen kunnen een bijdrage aan de hulpverlening in Hongarije en Roemenië«. In de loop der jaren is de stichting uitgegroeid tot een goed-geoliede organisatie die een goede naam heeft in Kampen en omstreken.
De kontakten met de mensen en projecten in Hongarije en Roemenië zijn heel goed. Overleg over hulpverlening verloopt dan ook in goede sfeer, vriendschappelijk-zakelijk.
Dit alles staat er garant voor dat er in Kampen geen geld aan de strijkstok blijft hangen en dat geld en goederen in Hongarije en Roemenië daadwerkelijk gebruikt worden waarvoor ze gevraagd en bedoeld zijn.
Openheid hierover versterkt onze goede naam en bevestigt het vertrouwen dat mensen in onze organisatie hebben. En dat komt de hulpverlening weer ten goede!
Hieronder staat onze manier van werken nader beschreven.

Doelstelling

 • het verlenen van hulp aan Hon­gaarse en Roemeense christenen;
 • het leggen en onder­houden van contac­ten met hen;
 • de gemeenteleden van beide kerkgenootschappen bewust maken van de situatie van de broeders en zusters in Hongarij­e/Roemenië;
 • alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het inzamelen van gelden en goederen;
 2. Het organiseren van hulptransporten;
 3. Het voeren van acties;
 4. Het bezoeken van haar contactadressen in Hongarije en Roemenië

Werkzaamheden

Inzamelen van gelden en goederen

De stichting verkrijgt geld en goederen door middel van een aantal activiteiten:

 • boekenverkoop: via internet;
 • kledinginzameling: enkele keren per jaar wordt een inzamelingsactie gehouden;
 • overige spullen: goederen die geschikt zijn om naar Hongarije of Roemenië te sturen worden apart opgeslagen;
 • Marktplaats: sommige goederen worden via Marktplaats verkocht;
 • oliebollenverkoop: elk jaar in december;
 • sponsordiner: één keer per jaar;
 • giften en collectes: de stichting heeft donateurs en sponsors. Jaarlijks wordt in één van de kerken een collecte gehouden.

Hulptransporten

Een paar keer per jaar sturen we hulpgoederen naar Hongarije en Roemenië.

Acties

Wanneer er een bijzondere situatie is houden we een speciale inzamelingsactie.
Als het nodig is gaan vrijwilligers helpen in Hongarije of Roemenië, bijvoorbeeld een gebouw opknappen of een minicursus geven.

Bezoeken van de contactadressen in Hongarije en Roemenië

Alle adressen in Roemenië« en een aantal adressen in Hongarije worden jaarlijks bezocht, met andere adressen in Hongarije is e-mailcontact, deze worden minder frequent bezocht omdat de situatie ter plekke niet vraagt om jaarlijks bezoek.

Publiciteit

Vrijwel elke week staat er een bericht in de kerkbladen van de Protestantse Kerken in Nederland te Kampen. Daarin staan korte verslagen, oproepen om hulp op allerlei gebied, mededelingen omtrent activiteiten, enzovoort.
Jaarlijks is er een interview voor de plaatselijke omroep of één van de kranten.

Financiën

De stichting werkt alleen met vrijwilligers. Dat betekent dat vrijwel alle geld dat binnenkomt gebruikt wordt voor rechtstreekse hulpverlening in Hongarije en Roemenië«. De kosten die de stichting maakt zijn kosten voor huur van een opslagplaats en kosten voor PR.
Er is een aparte rekening waarvan scholieren en studenten in Hongarije en Roemenië« worden ondersteund. We ondersteunen een student alleen als er voldoende geld op de rekening staat voor de hele studieperiode.

© Copyright 2019 - KKHR